Izjava o autorskim pravima

 

Naslov rada

 

Ime i prezime autora

 

Zvanje

 

Institucija u kojoj je zaposlen

 

Adresa

 

Telefon

 

E-mail

 

IZJAVA AUTORA

U postupku recenziranja i/ili objavljivanja prethodno navedenog rada u časopisu Revizor izjavljujem:

− Da sam jedini autor celog rada / sam jedini autor svojeg dela rada izrađenog u koautorstvu s još autora (PRILAGODITI);

− Da rad nije u postupku recenziranja/objave u drugom časopisu;

− Da rad nije delimično ili u celosti prethodno nigde objavljivan, u bilo kojem mediju;

− Da sam u potpunosti poštovao/poštovala principe naučnog kodeksa (autorskih prava ili bilo kojih drugih vlasničkih prava prilikom izrade rada, na primer tako da se u radu ne upotrebljavaju fotografije, tabele, grafikoni i slično koji su na bilo koji način zaštićeni i čija upotreba zahteva odobrenje autora, svi izvori su odgovarajuće citirani).

Ovom Izjavom o autorstvu i autorskim pravima ustupam izdavaču časopisa REVIZOR autorska prava nad prethodno navedenim radom (pravo saopštavanja javnosti, distribucije, reprodukcije) bez naknade. Kao autor rada zadržavam prava identifikovanja kao autora prilikom svake objave rada, odnosno uključivanja potpunih bibliografskih jedinica finalne objavljene verzije rada, te upotrebe rada za nastavne i druge nekomercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja izdavača.

Datum

 

Potpis autora