REVIZOR https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor <p>Politike uređivanja časopisa</p> <h2>Identifikacioni podaci</h2> <p>ISSN (Štampano izdanje) 1450-7005</p> <p>ISSN (Online) 2620-1461</p> <p>CIP katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd.</p> <p>UDK 657(497.11)</p> <p>COBISS.SR ID 140584199</p> <p>Godina XXVI * broj 1, 2, 3 ili 4/2023 (101 broj … od osnivanja)</p> <p>Svakom naučnom radu primljenom za objavljivanje u časopisu REVIZOR dodeljuje se DOI broj i međunarodni standardni UKD broj.</p> <h2>Osnovne informacije o časopisu</h2> <p>Časopis Revizor izlazi od 1997. godine, kada je Institut za ekonomiku i finansije, na predlog grupe entuzijasta okuplјenih oko profesora Stanoja Vukića odlučila je da formira časopis u kome bi se publikovali radovi koji šire prostor saznanja i analizira praksu.</p> <p>Prvi urednik časopisa bio je prof. dr Stanoje Vukić u periodu 1998.-2005. Uređivački odbor časopisa čine eminentni eksperti iz različitih oblasti za koju se časopis opredelio da pokriva prilozima. Uređivački odbor čine srpski, regionalni i internacionalni članovi. Časopis ima Izdavački savet, kome je predsednik prof. dr Pavle Bogetić, istaknuta ličnost iz javnog života i eminentni pisac na teme iz socijalnog i ekonomskog života. Funkcija Saveta je vođenje politike časopisa Revizor.</p> <p>Časopis pretežno pokriva oblast društvenih nauka, a izuzetno i neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva i interne i eksterne revizije. Uže naučne oblasti su obuhvataju računovodstvo i reviziju, poslovne finansije i bankarstvo, javne finansije i poresku politiku, upravlјanje informacionim tehnologijama, menadžment i slično. Nјegovo težište, sudeći po danas objavlјenih prilozima, su teme iz oblasti finansijskog izveštavanja i kompleksa finansijskih i računovodstvenih tema.</p> <p>Od svog osnivanja 1998. godine, do danas, časopis izlazi četiri puta godišnje, odnosno kvartalno. Časopis se publikuje u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je u otvorenom pristupu.</p> <h2>Naučna politika časopisa</h2> <p>Časopis REVIZOR pretežno objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka, a izuzetno iz neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva, eksterne revizije interne revizije, upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i sličnih tema. Navedene teme mogu da se obrađuju sa stanovišta mikro i makro ekonomije (jer unapređuju procenu rizika iz okruženja), i sa različitim pristupom, kao što su upravljanje organizacijom, menadžment, odgovornosti prema društvenoj zajednici, odgovornosti prema prirodnom okruženju, i slično. Računovodstvo je nerazdvojno vezano sa svakim oblikom organizacije, u svim delatnostima i svim oblicima svojine, tako da je tema o svakoj od njih pokrivena naučnom politikom časopisa.</p> <h2>Uređivačke politike</h2> <p>Uređivačke politike časopisa usklađene su sa Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS“ broj 159 od 30. decembra 2020.).</p> <p>Uputstvo za autore navodi se u svakom broju časopisa.</p> <p>Časopis objavljuje originalne naučne i pregledne naučne radove i stručne radove koji su dobili pozitivna mišljenja recenzenata. Svaki autor snosi moralnu i etičku odgovornost za podatke objavljene u radu.</p> <p>Glavni urednik i članovi uredništva dužni su da preduzmu sve razumne mere da recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom. Spisak recenzenata se daju u prvom broju časopisa iz svake kalendarske godine. Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave glavnom uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa, pri čemu vode brigu o stvarnom naučnom doprinosu i originalnosti rukopisa.</p> <p>Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik časopisa.</p> <h2>Izdavački savet</h2> <p>Bogojević-Arsić, dr Vesna, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Beke-Trivunac, dr Jozefina, Profesor emeritus, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Jovanović, dr Dejan, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu</p> <p>Knežević, dr Snežana, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Nerandžić, Branislav, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.</p> <p>Slavković, dr Marko, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Unvierzitet u Kragujevcu </p> <p>Vukelić, dr Gordana, Redovni profesor, Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.</p> <p>Peštović, dr Kristina, Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet</p> <p>Predsednik Izdavačkog saveta</p> <p>dr Vesna Bogojević-Arsić</p> <p> </p> <p>Glavni i odgovorni urednik</p> <p>dr Jozefina Beke Trivunac</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast forenzike</p> <p>dr Snežana Knežević</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast finansija</p> <p>dr Marijana Joksimović</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast interne revizije</p> <p>dr Nebojša Jeremić</p> <h2>Izdavač</h2> <p>Naučno društvo za upravljanje organizacijama (ranije: <a href="http://www.ndsrr.org">www.ndsrr.org</a>)</p> <h2>Adresa redakcije</h2> <p>Josifa Marinkovića 2a</p> <p>Beograd</p> <p>E adresa: jozefina.beke@live.com</p> <p>casopisrevizor@outlook.com</p> <h2>Internet adrese na kojima je časopis dostupan</h2> <p><a href="https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcasopisrevizor.rs%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C66390be4a35149579b4908da0a4f7c2f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637833633753803014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=Z1IJZNwLKX4IGiG1lNQ%2BYr5Cxj12O4D5YteLWlzoGgQ%3D&amp;reserved=0">http://casopisrevizor.rs/</a></p> <p><a href="http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005">http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005</a><u> (do kraja 2021.)</u></p> <h2>Zastupljenost časopisa na listama za datu naučnu oblast</h2> <p>Kategorizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naučnih časopisa</p> <table> <tbody> <tr> <td width="89"> <p>Godina</p> </td> <td width="62"> <p>Kategorija</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2008</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2009</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2010</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2011</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2012</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2013</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2014</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2015</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2016</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2017</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2018</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2019</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2020</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2021</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2022</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2023</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>Primena COPE Smernica</h2> <p>U svom radu, redakcija primenjuje Committee on Publication Ethics (COPE) Smernice (COPE Guidance) koje se bave osnovne politike i prakse koje su potrebni časopisima i izdavačima da bi se dostigli najviši standardi etike objavljivanja (COPE Guidance dostupne su na: https://publicationethics.org/).</p> <h1>Nadležnosti članova na funkcijama</h1> <h2>Opis rada glavnog urednika</h2> <p>Glavni urednik nadležan je za:</p> <ul> <li>Primarnu trijažu dostavljenih radova.</li> <li>Izbor kompetentnih recenzenata.</li> <li>Međusobnu anonimnost autora i recenzenata.</li> <li>Pregled lektorisanih tekstova.</li> <li>Konačan pregled teksta koji je pripremljen za štampu.</li> <li>Usklađenost forme časopisa sa odgovarajućom zakonskom i profesionalnom regulativom (Zakonska regulativa odnosi se na Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa).</li> <li>Stalno širenje baze recenzenata.</li> </ul> <h2>Opis zadataka Uređivačkog odbora</h2> <p>Članovi Uređivačkog odbora bave se izborom aktuelne tematike časopisa, učestvuju u procesu recenzije i u rešavanju spornih pitanja, ako se pojave.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora vode računa o usklađenosti procesa uređivanja i izdavanja časopisa sa nadležnom zakonskom i profesionalnom regulativom.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora izlažu se sukobu interesa ako su istovremeno članovi redakcija časopisa sa istom izdavačkom i tematskom koncepcijom, ako ti časopisi izlaze u Republici Srbiji.</p> <h2>Opis zadataka Izdavačkog saveta</h2> <p>Izdavački savet nadležan je za utvrđivanje delokruga tema i sadržaja časopisa i izdavačkih politika.</p> <p> </p> sr-RS@latin miroslav.milojevic@rsm.rs (Miroslav Milojević) office@rsm.rs (Miroslav Milojević) Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Reč urednika https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/153 <p>Reč urednika</p> Jozefina Beke-Trivunac Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/153 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 PREGLED RAZVOJA ZDRAVSTVENIH ZADRUGA NA TERITORIJE SRBIJE I MODERNI ASPEKTI https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/140 <p>Zdravstvene zadruge su u Srbiji pokrenute krajem 19. veka, dok je potpuno razvijen model modernih zdravstvenih zadruga počeo sa upotrebom od 1921. i predstavljao je uzor drugim zemljama. Danas u Srbiji gotovo da nema zdravstvenih zadruga. Inicijativa iz 2020. godine promoviše njihovo ponovno uspostavljanje i preporučuje da vlada razmotri oblike javno-zadružnog partnerstva kako bi se poboljšala dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite. Zdravstvene zadruge bi mogle da se bave izazovima u organizovanju preventivnih aktivnosti, zdravstvenog vaspitanja, usluga koje nisu pokrivene zdravstvenim osiguranjem ili su skupe u privatnoj praksi, razvoja ruralnog zdravlja, smanjenja emigracije zdravstvenog osoblja, profilisanja i usložnjavanja zdravstvenih usluga i razvoja medicinskih istraživanja, među drugim aktivnostima.</p> Milorad Stamenović Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/140 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 UTICAJ OBRAZOVANJA NA PRELAZAK SA TRADICIONALNOG NA SAVREMENO BANKARSTVO UZROKOVANO TRŽIŠNIM RIZICIMA https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/141 <p>Proces globalizacije, razvoj novih tehnologija, veštačka inteligencija, povećana konkurencija i koncentracija, donose mnogo novina u bankarstvo. Napredak informacione tehnologije i obrazova nja neminovno povlače razvoj struke i donose promene u celokupnoj poslovnoj filozofiji tradicionalnog bankarstva. Nova poslovna filozo fija u bankama prožima sve bankarske poslove, od onih sa stanovniš- tvom do međunarodnog bankarstva, obuke kadrova i menadžerskog pristupa, i neminovan je faktor daljeg razvoja bankarstva.</p> Marijana Joksimović Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/141 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 OBLIKOVANJE BUDUĆNOSTI RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U SKLADU SA TEHNOLOŠKIM NAPRETKOM I OSVRT NA STEM POLJE https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/142 <p>Računovođe su uključene u širok spektar poslovnih uloga. Od njih se očekuje da poseduju razne tehničke i netehničke veštine, kao što su IT znanja i veštine relevantne za njihove uloge u pružanju profesionalnih usluga. Naš rad razmatra promenu uloge računovođa zbog tehnoloških trendova, zahtevima za veštinama i koliko su oni dobro pripremljeni za novu tehnologiju. Dodatan fokus je na uticaju koji tehnološke promene imaju na računovodstveno obrazovanje u okviru visokoškolskih institucija. Adekvatan kvalitet računovodstvene struke zahteva brz institucionalni i društveni odgovor.</p> Snežana Knežević, Vesna Bogojević Arsić, Stefan Milojević, Aleksandra Mitrović Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/142 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 INTELEKTUALNI KAPITAL I ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE: TRENDOVI I ZNAČAJ https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/143 <p>Upravljanje intelektualnim kapitalom predstavlja značajan segment rada menadžera. Svrha ovog rada je da ukaže na važnost intelektualnog kapitala i učinka u zdravstvenim organizacijama i ukaže na njegove specifičnosti.</p> Stefan Milojević, Aleksandra Mitrović, Marija Magdinčeva Šopova Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/143 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 ULOGA VRHOVNIH REVIZORSKIH INSTITUCIJA U POSTIZANJU ODRŽIVE POLJOPRIVREDE https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/144 <p>Predmet rada je uloga vrhovnih revizorskih institucija u postizanju ciljeva održive poljoprivrede. Održiva poljoprivreda odnosi se na obezbeđivanje sigurnosti hrane i ublažavanje negativnih uticaja poljoprivrede na životnu sredinu. Vlade širom sveta usvajaju različite politike i strategije za promovisanje održive poljoprivrede. Vrhovne revizorske institucije mogu da sprovode revizije ostvarenosti nacionalnih ciljeva, radi provere da vlada ulaže dovoljno napora da se proizvodi bezbedna i ispravna hrana, pristupačna za sve i na održiv način, bez nepovoljnih uticaja na životnu sredinu.</p> Nemanja Jakovljević, Mladen Petrović Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/144 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 FORENZIČKO RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STEČAJA https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/145 <p>Neretko u praksi, stečaj ne nastaje samo kao posledica tržišnih uticaja, već i kao posledica zloupotrebe kreativnog računovodstva. Savremena praksa pokazuje da je upotreba kreativnog računovodstva dovela mnoge privredne subjekte pred stečaj. Takvi slučajevi stečajnih malverzacija nedvosmisleno ukazuju na postojanje široke lepeze pojavnih oblika i kriminalnih šema. Upravo je analiza oblika, tehnika i načina izvršenja stečajnih malverzacija izazovan zadatak za forenzičke računovođe. Cilj ovog rada je da prikaže specifičnosti, osnovna obeležja i simptome stečajnih malverzacija, kao i modele za predviđanje bankrota.</p> Dragan Cvetković, Miljana Barjaktarović Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/145 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 ZNAČAJ REVIZIJE U SPREČAVANJU FINANSIJSKIH PREVARA https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/146 <p>Revizija je aktivnost koja doprinosi uveravanju da su finansijski izveštaji organizacije tačni i pouzdani. Jedan od ciljeva revizije je i otkrivanje i sprečavanje finansijskih prevara. Prevarne radnje su uzrok finansijskih gubitaka i nanose štetu reputaciji organizacije. Predmet rada je razmatranje uloge revizije u otkrivanju i sprečavanju prevara, kao i tehnika i alata koje revizori koriste za njihovu identifikuju. Zaključak je da revizija pomaže organizaciji u otkrivanju i sprečavanju nastanka prevara, i da podstiče preduzimanje mera radi sprečavanja takvih pojava u budućnosti</p> Nebojša Jeremić, Mirjana Jeremić, Nemanja Jakovljević Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/146 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 PREGLED METODA STRATEGIJSKOG UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U FUNKCIJI STRATEGIJSKOG FINANSIJSKOG PLANIRANJA https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/147 <p>Današnje poslovno okruženje karakteriše globalizacija, povećana konkurencija i nova tehnologija, što utiče na to da su savremenim preduzećima neophodne različite informacije. Informacije koje pruža tradicionalno upravljačko računovodstvo više nisu dovoljne, jer ne pružaju sve neophodne informacije o eksternom okruženju i nefinansijskim faktorima koji su od ključnog značaja za strategijsko finansijsko planiranje.</p> Ana Anufrijev Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/147 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 MANIPULACIJE FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA PRIMJENOM KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/148 <p>Osnovu za istinito i fer prikazivanje imovinsko-finansijskog i prinosnog položaja privrednih društava predstavljaju zakonski propisi i međunarodna profesionalna računovodstvena regulativa. Ukoliko su finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa odgovarajućim načelima i principima, korisnici finansijskih izvještaja su u mogućnosti da na bazi istih donesu adekvatne odluke. Ta slika nerijetko može biti iskrivljena. Sve mjere koje su namjerno sprovedene sa ciljem da finansijski izvještaji ne pokazuju pravu finansijsku i prinosnu snagu preduzeća mogu da se obuhvate terminom „kreativno računovodstvo“.</p> Mehmed Budić Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/148 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 OCENA FINANSIJSKIH REZULTATA ORGANIZACIJE I PRAVCI ZA NJIHOVO POVEĆANJE (NA PRIMERU OAO „ORŠANSKA MLEKARA“) https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/149 <p>Analiza iznosa na izabranim pozicijama finansijskih izveštaja pruža mogućnost za detaljnu ocenu uspešnosti poslovanja organizacije. U ovom radu, izvršena je analiza poslovanja preduzeća „Oršanska mlekara“. Rezultati analize pokazuju da ulaganja u nove tehnologije značajno podižu kvalitet finansijskih rezultata iz poslovnih aktivnosti (proizvodnja i prodaja proizvoda), ali da prekomerno zaduživanje na dugi rok može da poništi ove rezultate.</p> Ana Sergejevna Bujašova-Kaduškina Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/149 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 KAKO SE KONCEPT MATERIJALNOSTI PRIMENJUJE NA IZVEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI U ANGAŽMANIMA UVERAVANJA? https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/150 <p>Predloženi ISSA 5000: Primena materijalnosti od strane entiteta i praktičara za izražavanje uverenja materijalnost razmatra kao fundamentalni koncept koji entitet primenjuje u pripremi i predstavljanju informacija o održivosti i od strane praktičara u planiranju i izvođenju angažmana sa uverenjem o održivosti.</p> Jozefina Beke-Trivunac, Jelena Krpić, Bojan Stojiljković Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/150 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 PANEL DISKUSIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „Uključivanje održivosti u obrazovanje u oblasti revizije i računovodstva” https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/151 <p>-</p> Kosana Vićentijević, Snežana Knežević Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/151 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100 Izgradnja poverenja putem transparentnosti i etike: PRIKAZ GODIŠNJE KONFERENCIJE IIA ALBANIA https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/152 <p>-</p> Dorida Stambola Sva prava zadržana (c) 2023 https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/152 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0100