Recenzija

 

TOK RECENCIJE

1.       Autor dostavlja svoj rad (originalni ili revidirani tekst) redakciji

2.       Sekretar redakcije upućuje dostavljeni rad odgovornom uredniku

3.       Uredništvo vrši preliminarnu ocenu rada

4.       Ako je preliminarna ocena negativna, urednik o tome obaveštava autora e mejlom

5.       Rad sa pozitivnom preliminarnom ocenom dostavlja se recenzentima*

6.       Recenzenti dostavljaju uredniku izveštaj o recenziji sa svojim mišljenjem

7.       Urednik razmatra mišljenja recenzenata I donosi konačnu odluku**

8.       Konačna odluka dostavlja se autoru i recenzentima

9.       Urednik periodično izveštava članove Izdavačkog saveta o toku radova i statusu recenzija

Napomene:

*Prvi krug recenzije za originalni tekst I drugi krug recenzije za revidovani tekst.

**Konačna odluka može se doneti i nakon jednog kruga recenzije.

 

Svi zaprimljeni radovi upućuju se na ocenjivanje odgovornom uredniku. Odgovorni urednik, nakon prethodne procene teksta, donosi odluke od daljnjem postupku, i to:

  1. a) koje rukopise odbiti,
  2. b) koje rukopise vratiti autoru sa sugestijama, preporukama i primedbama radi poboljšanja prije slanja u postupak recenzije,
  3. c) koje rukopise uputiti u postupak recenzija.

O odluci glavnom urednika autori se obaveštavaju putem emaila.

Nakon prihvatanja rada za postupak recenzije autori potpisuju Izjavu o autorstvu i autorskim pravima koju e-mailom šalju sekretaru redakcije. Svojim potpisom autor potvrđuje izvornost svoga priloga (rukopisa) i svoje autorstvo.

Radovi koji se upućuju u postupak recenzije šalju se na najmanje dve anonimne recenzije. Anonimnost recenzija znači da recenzenti ne znaju ko su autori rada, niti autori znaju ko su recenzenti. Nakon recenzentskog postupka, ako recenzenti to zatraže, rad se šalje na doradu autorima. Ukoliko postoje, primedbe recezenata se dostavljaju autoru nakon prijema obe recenzije. Osim uzimanja u obzir komentara i sugestija recenzenata, autori su obavezni dostaviti i popratno pismo u kojem se navode izmene u radu i označene stranice na kojima su unesene izmene. Korigovani rad i popratno pismo šalju se autoru e-mailom. Kada autor dostavi ispravljen rad, rad se ponovo šalje recenzentima na uvid.

U situacijama kad recenzenti nisu međusobno saglasni u svojim prijedlozima u vezi s objavom i/ili kategorizacijom rada, odluku donosi glavni urednik.

Radovi se, na priedlog recenzenata kategorišu u četiri kategorije:

1) Originalni naučni rad koji sadržava do sada još neobjavljene rezultate izvornih naučnih istraživanja;

2) Pregledni naučni rad koji sadržava izvorni, sažet i kritički prikaz jednog područja, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove;

3) Prethodno saopštenje originalnog naučnog rada koje sadržava nove rezultate naučnih istraživanja, a koje je korisno brzo objaviti; i

4) Stručni rad koji sadržava korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno naučno istraživanje.

5) Naučna kritika, polemika i slično

6) Prikaz knjige, naučnog događaja, slučaja i slično, uz poseban naglasak na kvalitet predmeta prikazivanja.

7) Informativni prilog je uvodnik, komentar i slično.

Koautori se kontaktiraju i od njih se traži da potvrde svoj doprinos dostavljenom radu.

Autoru se, na zahtev, može izdati i odgovarajuća potvrda o statusu njegovog rada.

Prema COPE smernicama, svi rukopisi primljeni na pregled moraju se tretirati kao poverljivi dokumenti. Recenzenti ne smeju ni sa kim deliti recenziju ili informacije o recenziji bez saglasnosti urednika i autora. Ovo se odnosi i tokom i nakon procesa objavljivanja.

Svaki rad dobija svoj UDK i DOI broj.

Uz svaki rad navode se datumi dostavljanja rada, datum dostavljanja revidiranog rada i datum prihvatanja rada za objavljivanje.