Uputstvo za autore

Uputstva autorima za pripremu tekstova

Radove pripremiti u skladu sa sledećim uputstvom:

Rukopis

Rukopis se predaje u elektronskom obliku (MS Word) na srpskom ili engleskom jeziku. Uz rad se obavezno dostavlja i pisana izjava autora o tome da je rad originalno delo. Priloge za časopis dostavljati na e-mail adresu: revizor@rsm.rs.

Uslov da rad uđe u proceduru recenziranja jeste da u potpunosti zadovoljava tehničke kriterijume koji su propisani ovim uputstvom. Dostavljeni rad mora biti lektorisan, tj. mora da zadovoljava jezičke i pravopisne standarde srpskog odnosno engleskog jezika.

Dostavljati samo članke koji nisu bili niti će biti objavljeni pre štampanja u našem časopisu. Kod posebnih slučajeva postoji mogućnost dogovora sa glavnim urednikom.

Autori dostavljaju redakciji sve identifikacione podatke o sebi.

Uređivački odboo zadržava pravo na odlučivanje o prihvatanju dostavljenog teksta za objavljivanje i redakcijske intervencije na tekstu do obima koji ne zadire u strukturu rada.

Jezik i obim rada

Tekst se predaje na srpskom ili engleskom jeziku. Ako bude prihvaćen, biće objavljen na jeziku na kome je predat. Izuzetno, uređivački odbor može odlučiti da rad dostavljen na engleskom jeziku prevede na srpski, i obrnuto.

Obim predloženog članka treba da bude od 12000 do 30000 znakova sa belinama. Prikazi knjiga i drugi prilozi treba da obuhvate do 6000 znakova sa razmacima. Izuzetak ide po dogovoru.

Organizacija rukopisa

Članak mora da sadrži sledeće elemente i to ovim redom:

1. Podatke o autoru. - Ime i prezime, zvanje (titula) autora, naziv institucije u kojoj je autor zaposlen (afilijacija); obavezno navesti e-mail adresu autora.

2. Naslov rada. - Naslov treba da je jasan i precizan.

3. Rezime (sažetak, apstrakt). - To je kratak informativni prikaz sadržaja članka, koji sadrži cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak. U pogledu obima, sažetak može da ima do najviše 600 slovnih mesta, uključujući i beline. Rezime se dostavlja na srpskom i engleskom jeziku. Sažetak članka treba da stoji između naslova rada i ključnih reči, nakon kojih sledi tekst članka.

4. Ključne reči. – Predstavljaju termine ili fraze koji najbolje opisuju sadržaj članka. Dozvoljeno je navesti do pet reči odnosno fraza. Ključne reči se dostavljaju na srpskom i engleskom jeziku, i stoje iza sažetka pisanog na odgovarajućem jeziku.

Primer:

Ključne reči: prihodi, kapital, eksterna revizija, interna kontrola, računovodstveni standardi.

5. Tekst članka. - Centralni deo predstavlja tekst članka u kojem autor uz upotrebu odgovarajuće aparature obrađuje određeni naučni problem. Tekst dostaviti kucan fontom 10; svaki novi pasus ide bez uvlačenja reda i jednim proredom se odvaja od prethodnog pasusa. Naslovi i podnaslovi su bez numerisanja, centriranja i uvlačenja.

Raščlanjivanje naslova ide najdublje do tri nivoa. Različiti nivoi naslova označavaju se prema sledećem primeru:

Primer:

PRVI NIVO NASLOVA: BOLD VERZAL

Drugi nivo naslova: kurent

Treći nivo naslova: kurziv

Tabele po mogućnosti dostaviti i odvojeno u excelu.

Grafikone zajedno sa izvornim podacima, ilustracije i ostale priloge obavezno dostaviti odvojeno od teksta kao prilog tekstu koji dostavljate.

Kod navodenja korišćenih izvora od strane drugih autora obavezno je označiti izvor. Strogo izbegavati fusnote.

6. Popis korišćene literature. - Posle teksta članka, daje se popis korišćene literature i to abecednim redom po prezimenima autora.

Popis se daje prema niže izloženom Uputstvu za citiranje, s tim da se godina izdanja stavlja odmah iza imena autora odnosno urednika. Na kraju navođenja članka ili rada u zborniku navode se stranice na kojima se nalazi citirani rad.

Ne označavati posebno neke reči u radu, delove rada i slično podebljanjem, kosim slovima ili nekim drugim oblikovanjem.

7. Navođenje korišćene literature u tekstu. − Korišćena literatura referiše se u tekstu stavljanjem rednog broja reference u popisu literature u zagradu.

 

Uputstvo za citiranje

Kod navođenja korišćenih izvora drugih autora treba obavezno označiti izvor. Izvor se navodi kao redni broj rada u spisku literature u zagradama, na pr. (2). Strogo izbegavajte fusnote

Za oblikovanje referenci u popisu literature koristiti APA stil (http://www.apastyle.org).

Popis literature navodi se na kraju rada. Popis može obuhvatiti samo dela na koja se autor poziva u tekstu. Literatura se slaže po abecednom redu prezimena autora navedenih dela, bez razvrstavanja po vrstama. Podaci o delu moraju biti potpuni, u skladu s bibliografskim standardima. Ako je više radova istog autora objavljeno iste godine, uz godinu se koriste oznake „a, b, c“.

Korišćena literatura treba da ima najmanje 15 izvora za pregledne naučne radove, dok za sve ostale radove treba da ima najmanje 10 izvora . Bibliografija treba da bude novijeg datuma.

Preporučuje se da se autori pozivaju na izvore radova koji su u prethodnom periodu bili objavljeni u časopisu „REVIZOR“ (http://casopisrevizor.rs/ ), kao i onim koji su navedeni u bazama referentnih naučnih časopisa.

Primeri citiranja:

Knjige: prezime, inicijali imena autora, godina izdanja, naslov. ime izdavača. Na isti način citiraju se štampanja izdanja i elektronska izdanja.

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

Poglavlja u knjigama: Koristite isti format za navođenje poglavlja i za štampana i za e-izdanja knjiga. Ako poglavlje ima DOI, uključite DOI poglalvlja u referencu iza imena izdavača. Ne navodite mesto izdavača.

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.

Thestrup, K. (2010). To transform, to communicate, to play—The experimenting community in action. In E. Hygum & P. M. Pedersen (Eds.), Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/?id=192

Članci u časopisima: Ako članak u časopisu ima DOI, uključite DOI u reference. Ako članak u časopisu nema DOI, alii ma ULR, uključite URL članka na kraju reference.

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Radovi prezentovani na konferencijama: Navedite imena izlagača. Navedite pun datum konferencije. Navedite naziv prezentacije u uglastim zagradama iza naslova. Opis je fleksibilan (npr. „[Sesija konferencije]“, „[Prezentacija rada]“). Navedite naziv konferencije ili sastanka i njegovu lokaciju.

Objavljene disertacije ili teze: Primeri reference za objavljene disertacije ili teze su:

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Izvori sa sajta Wikipedia: Koristite naredni format za svaku wiki stranicu.

Oil painting. (2019, December 8). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oil_painting&oldid=929802398

Detaljnija uputstva za oblikovanje referenci u popisu literature dostupne su na: APA stil (http://www.apastyle.org).