https://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom REVIZOR: Obaveštenja 2022-02-25T07:42:49+01:00 Open Journal Systems <p>Politike uređivanja časopisa</p> <h2>Identifikacioni podaci</h2> <p>ISSN (Štampano izdanje) 1450-7005</p> <p>ISSN (Online) 2620-1461</p> <p>CIP katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd.</p> <p>UDK 657(497.11)</p> <p>COBISS.SR ID 140584199</p> <p>Godina XXVI * broj 1, 2, 3 ili 4/2023 (101 broj … od osnivanja)</p> <p>Svakom naučnom radu primljenom za objavljivanje u časopisu REVIZOR dodeljuje se DOI broj i međunarodni standardni UKD broj.</p> <h2>Osnovne informacije o časopisu</h2> <p>Časopis Revizor izlazi od 1997. godine, kada je Institut za ekonomiku i finansije, na predlog grupe entuzijasta okuplјenih oko profesora Stanoja Vukića odlučila je da formira časopis u kome bi se publikovali radovi koji šire prostor saznanja i analizira praksu.</p> <p>Prvi urednik časopisa bio je prof. dr Stanoje Vukić u periodu 1998.-2005. Uređivački odbor časopisa čine eminentni eksperti iz različitih oblasti za koju se časopis opredelio da pokriva prilozima. Uređivački odbor čine srpski, regionalni i internacionalni članovi. Časopis ima Izdavački savet, kome je predsednik prof. dr Pavle Bogetić, istaknuta ličnost iz javnog života i eminentni pisac na teme iz socijalnog i ekonomskog života. Funkcija Saveta je vođenje politike časopisa Revizor.</p> <p>Časopis pretežno pokriva oblast društvenih nauka, a izuzetno i neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva i interne i eksterne revizije. Uže naučne oblasti su obuhvataju računovodstvo i reviziju, poslovne finansije i bankarstvo, javne finansije i poresku politiku, upravlјanje informacionim tehnologijama, menadžment i slično. Nјegovo težište, sudeći po danas objavlјenih prilozima, su teme iz oblasti finansijskog izveštavanja i kompleksa finansijskih i računovodstvenih tema.</p> <p>Od svog osnivanja 1998. godine, do danas, časopis izlazi četiri puta godišnje, odnosno kvartalno. Časopis se publikuje u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je u otvorenom pristupu.</p> <h2>Naučna politika časopisa</h2> <p>Časopis REVIZOR pretežno objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka, a izuzetno iz neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva, eksterne revizije interne revizije, upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i sličnih tema. Navedene teme mogu da se obrađuju sa stanovišta mikro i makro ekonomije (jer unapređuju procenu rizika iz okruženja), i sa različitim pristupom, kao što su upravljanje organizacijom, menadžment, odgovornosti prema društvenoj zajednici, odgovornosti prema prirodnom okruženju, i slično. Računovodstvo je nerazdvojno vezano sa svakim oblikom organizacije, u svim delatnostima i svim oblicima svojine, tako da je tema o svakoj od njih pokrivena naučnom politikom časopisa.</p> <h2>Uređivačke politike</h2> <p>Uređivačke politike časopisa usklađene su sa Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS“ broj 159 od 30. decembra 2020.).</p> <p>Uputstvo za autore navodi se u svakom broju časopisa.</p> <p>Časopis objavljuje originalne naučne i pregledne naučne radove i stručne radove koji su dobili pozitivna mišljenja recenzenata. Svaki autor snosi moralnu i etičku odgovornost za podatke objavljene u radu.</p> <p>Glavni urednik i članovi uredništva dužni su da preduzmu sve razumne mere da recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom. Spisak recenzenata se daju u prvom broju časopisa iz svake kalendarske godine. Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave glavnom uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa, pri čemu vode brigu o stvarnom naučnom doprinosu i originalnosti rukopisa.</p> <p>Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik časopisa.</p> <h2>Izdavački savet</h2> <p>Bogojević-Arsić, dr Vesna, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Beke-Trivunac, dr Jozefina, Profesor emeritus, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Jovanović, dr Dejan, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu</p> <p>Knežević, dr Snežana, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Nerandžić, Branislav, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.</p> <p>Slavković, dr Marko, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Unvierzitet u Kragujevcu </p> <p>Vukelić, dr Gordana, Redovni profesor, Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.</p> <p>Peštović, dr Kristina, Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet</p> <p>Predsednik Izdavačkog saveta</p> <p>dr Vesna Bogojević-Arsić</p> <p> </p> <p>Glavni i odgovorni urednik</p> <p>dr Jozefina Beke Trivunac</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast forenzike</p> <p>dr Snežana Knežević</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast finansija</p> <p>dr Marijana Joksimović</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast interne revizije</p> <p>dr Nebojša Jeremić</p> <h2>Izdavač</h2> <p>Naučno društvo za upravljanje organizacijama (ranije: <a href="http://www.ndsrr.org">www.ndsrr.org</a>)</p> <h2>Adresa redakcije</h2> <p>Josifa Marinkovića 2a</p> <p>Beograd</p> <p>E adresa: jozefina.beke@live.com</p> <p>casopisrevizor@outlook.com</p> <h2>Internet adrese na kojima je časopis dostupan</h2> <p><a href="https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcasopisrevizor.rs%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C66390be4a35149579b4908da0a4f7c2f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637833633753803014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=Z1IJZNwLKX4IGiG1lNQ%2BYr5Cxj12O4D5YteLWlzoGgQ%3D&amp;reserved=0">http://casopisrevizor.rs/</a></p> <p><a href="http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005">http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005</a><u> (do kraja 2021.)</u></p> <h2>Zastupljenost časopisa na listama za datu naučnu oblast</h2> <p>Kategorizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naučnih časopisa</p> <table> <tbody> <tr> <td width="89"> <p>Godina</p> </td> <td width="62"> <p>Kategorija</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2008</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2009</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2010</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2011</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2012</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2013</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2014</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2015</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2016</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2017</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2018</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2019</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2020</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2021</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2022</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2023</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>Primena COPE Smernica</h2> <p>U svom radu, redakcija primenjuje Committee on Publication Ethics (COPE) Smernice (COPE Guidance) koje se bave osnovne politike i prakse koje su potrebni časopisima i izdavačima da bi se dostigli najviši standardi etike objavljivanja (COPE Guidance dostupne su na: https://publicationethics.org/).</p> <h1>Nadležnosti članova na funkcijama</h1> <h2>Opis rada glavnog urednika</h2> <p>Glavni urednik nadležan je za:</p> <ul> <li>Primarnu trijažu dostavljenih radova.</li> <li>Izbor kompetentnih recenzenata.</li> <li>Međusobnu anonimnost autora i recenzenata.</li> <li>Pregled lektorisanih tekstova.</li> <li>Konačan pregled teksta koji je pripremljen za štampu.</li> <li>Usklađenost forme časopisa sa odgovarajućom zakonskom i profesionalnom regulativom (Zakonska regulativa odnosi se na Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa).</li> <li>Stalno širenje baze recenzenata.</li> </ul> <h2>Opis zadataka Uređivačkog odbora</h2> <p>Članovi Uređivačkog odbora bave se izborom aktuelne tematike časopisa, učestvuju u procesu recenzije i u rešavanju spornih pitanja, ako se pojave.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora vode računa o usklađenosti procesa uređivanja i izdavanja časopisa sa nadležnom zakonskom i profesionalnom regulativom.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora izlažu se sukobu interesa ako su istovremeno članovi redakcija časopisa sa istom izdavačkom i tematskom koncepcijom, ako ti časopisi izlaze u Republici Srbiji.</p> <h2>Opis zadataka Izdavačkog saveta</h2> <p>Izdavački savet nadležan je za utvrđivanje delokruga tema i sadržaja časopisa i izdavačkih politika.</p> <p> </p>