UTICAJ OBRAZOVANJA NA PRELAZAK SA TRADICIONALNOG NA SAVREMENO BANKARSTVO UZROKOVANO TRŽIŠNIM RIZICIMA

Autori

  • Marijana Joksimović Alfa BK Univerzitet, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.56362/Rev23104009J

Ključne reči:

Obrazovanje, rizici, bankarski proizvod

Apstrakt

Proces globalizacije, razvoj novih tehnologija, veštačka inteligencija, povećana konkurencija i koncentracija, donose mnogo novina u bankarstvo. Napredak informacione tehnologije i obrazova nja neminovno povlače razvoj struke i donose promene u celokupnoj poslovnoj filozofiji tradicionalnog bankarstva. Nova poslovna filozo fija u bankama prožima sve bankarske poslove, od onih sa stanovniš- tvom do međunarodnog bankarstva, obuke kadrova i menadžerskog pristupa, i neminovan je faktor daljeg razvoja bankarstva.

Reference

Abhijit Chaudhury , (2002). E-Business and e-Commerce Infrastrukture, Mcgraw-Hill.

Anvarovich, N. E. (2022). Theoretical aspects of the banking services market in modern conditions. World Economics and Finance Bulletin, 7, 18-22.

Ćirović, M. (2006). Bankarstvo. European Center for Peace and Development.

Ljubić M.,(2008). Globalizacija finansijskih tržišta, Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, Ekonomski fakultet u Kragujevacu, Kragujevac 30. maj 2008, Zbornik radova str. 371-381.

Ljubić, M. (2010). Tržišni rizik kao faktor uspešnog bankarskog poslovanja, Internacionalni simpozijum »Menadžmentznanja i organizacione nauke 2010«, SymOrg 2010,Zlatibor, jun 2010. godine, Zbornik radova.

Ljubić, M. i Dedjanski, S. (2014). Elektronsko bankarstvo kao posledica globalizacije finansijskih tržišta,Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2014),2014,Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, Zbornik apstrakta, str: 28.

Ljubić, M., (2015). Kvalitet usluge u Internet bankarstvu, 9. Međunarodna naučna konferencija, QUALITY 2015 Neum, Bosnia and Herzegovina, 10-12 June 2015, Zbornik radova:147-152.

Mishkin, F., (2006), Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta, Data status, Beograd.

Nacionalno telo za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, https://www.nat.rs/

Narodna banka Srbije, https://www.nbs.rs/sr_RS/finansijske-institucije/banke/izvestaji-i-analize.

Rončević, A., (2012). Nove usluge bankarskog sektora, Ekonomski pregled.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-31

Broj časopisa

Sekcija

Articles