REVIZOR http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor <p>Politike uređivanja časopisa</p> <h2>Identifikacioni podaci</h2> <p>ISSN (Štampano izdanje) 1450-7005</p> <p>ISSN (Online) 2620-1461</p> <p>CIP katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd.</p> <p>UDK 657(497.11)</p> <p>COBISS.SR ID 140584199</p> <p>Godina XXVI * broj 1, 2, 3 ili 4/2023 (101 broj … od osnivanja)</p> <p>Svakom naučnom radu primljenom za objavljivanje u časopisu REVIZOR dodeljuje se DOI broj i međunarodni standardni UKD broj.</p> <h2>Osnovne informacije o časopisu</h2> <p>Časopis Revizor izlazi od 1997. godine, kada je Institut za ekonomiku i finansije, na predlog grupe entuzijasta okuplјenih oko profesora Stanoja Vukića odlučila je da formira časopis u kome bi se publikovali radovi koji šire prostor saznanja i analizira praksu.</p> <p>Prvi urednik časopisa bio je prof. dr Stanoje Vukić u periodu 1998.-2005. Uređivački odbor časopisa čine eminentni eksperti iz različitih oblasti za koju se časopis opredelio da pokriva prilozima. Uređivački odbor čine srpski, regionalni i internacionalni članovi. Časopis ima Izdavački savet, kome je predsednik prof. dr Pavle Bogetić, istaknuta ličnost iz javnog života i eminentni pisac na teme iz socijalnog i ekonomskog života. Funkcija Saveta je vođenje politike časopisa Revizor.</p> <p>Časopis pretežno pokriva oblast društvenih nauka, a izuzetno i neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva i interne i eksterne revizije. Uže naučne oblasti su obuhvataju računovodstvo i reviziju, poslovne finansije i bankarstvo, javne finansije i poresku politiku, upravlјanje informacionim tehnologijama, menadžment i slično. Nјegovo težište, sudeći po danas objavlјenih prilozima, su teme iz oblasti finansijskog izveštavanja i kompleksa finansijskih i računovodstvenih tema.</p> <p>Od svog osnivanja 1998. godine, do danas, časopis izlazi četiri puta godišnje, odnosno kvartalno. Časopis se publikuje u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je u otvorenom pristupu.</p> <h2>Naučna politika časopisa</h2> <p>Časopis REVIZOR pretežno objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka, a izuzetno iz neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva, eksterne revizije interne revizije, upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i sličnih tema. Navedene teme mogu da se obrađuju sa stanovišta mikro i makro ekonomije (jer unapređuju procenu rizika iz okruženja), i sa različitim pristupom, kao što su upravljanje organizacijom, menadžment, odgovornosti prema društvenoj zajednici, odgovornosti prema prirodnom okruženju, i slično. Računovodstvo je nerazdvojno vezano sa svakim oblikom organizacije, u svim delatnostima i svim oblicima svojine, tako da je tema o svakoj od njih pokrivena naučnom politikom časopisa.</p> <h2>Uređivačke politike</h2> <p>Uređivačke politike časopisa usklađene su sa Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS“ broj 159 od 30. decembra 2020.).</p> <p>Uputstvo za autore navodi se u svakom broju časopisa.</p> <p>Časopis objavljuje originalne naučne i pregledne naučne radove i stručne radove koji su dobili pozitivna mišljenja recenzenata. Svaki autor snosi moralnu i etičku odgovornost za podatke objavljene u radu.</p> <p>Glavni urednik i članovi uredništva dužni su da preduzmu sve razumne mere da recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom. Spisak recenzenata se daju u prvom broju časopisa iz svake kalendarske godine. Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave glavnom uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa, pri čemu vode brigu o stvarnom naučnom doprinosu i originalnosti rukopisa.</p> <p>Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik časopisa.</p> <h2>Izdavački savet</h2> <p>Bogojević-Arsić, dr Vesna, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Beke-Trivunac, dr Jozefina, Profesor emeritus, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Knežević, dr Snežana, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak procenitelj vrednosti imovine i kapitala. Suosnivač RSM Serbia, RSM Serbia d.o.o. Beograd.</p> <p>Muminović, dr Saša, AquafilSLO d.o.o. Ljubljana (SLO) i AquafilCRO d.o.o. Oroslavje (CRO).</p> <p>Nerandžić, Branislav, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.</p> <p>Paszek, dr Zbigniew, Doktor ekonomskih nauka u oblasti statistike, Krakovska akademija „Andrej Frič Modževski“, Počasni doktor Univerziteta u Kragujevcu.</p> <p>Popović, dr Dejan, Redovni profesor, Pravni fakultet Beograd.</p> <p>Svičević, Stanimirka, RSM Serbia d.o.o. Beograd.</p> <p>Filipović, dr Milovan, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit, Beograd.</p> <p>Vasiljević, dr Mirko, Redovni professor (u penziji), Pravni fakultet Beograd.</p> <p>Vukelić, dr Gordana, Redovni profesor, Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.</p> <p> </p> <p>Predsednik Izdavačkog saveta</p> <p>dr Vesna Bogojević-Arsić</p> <p> </p> <p>Glavni i odgovorni urednik</p> <p>dr Jozefina Beke Trivunac</p> <p> </p> <p>Zamenik glavnog urednika</p> <p>dr Rajko Tepavac</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast računovodstva</p> <p>dr Snežana Knežević</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast finansija</p> <p>dr Marijana Joksimović</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast interne revizije</p> <p>dr Nebojša Jeremić</p> <p> </p> <p>Lektor</p> <p>Marija Rodić</p> <p> </p> <p>Tehnički urednik</p> <p>Branimir Trošić</p> <p> </p> <h2>Izdavač - suizdavači</h2> <p>Naučno društvo za upravljanje organizacijama (<a href="http://www.ndsrr.org">www.ndsrr.org</a>)</p> <p>RSM ADVISORY (<a href="http://www.rsm.rs">www.rsm.rs</a>)</p> <p> </p> <h2>Adresa redakcije</h2> <p>RSM ADVISORY</p> <p>Bulevar Mihajla Pupina 10 B/1</p> <p>11070 Beograd</p> <p>tel. 011/311-32-15</p> <p><a href="http://www.rsm.rs">www.rsm.rs</a></p> <p>revizor@rsm.rs</p> <p> </p> <p>RSM ADVISORY pruža finansijsku i logističku podršku časopisu.</p> <p> </p> <h2>Internet adrese na kojima je časopis dostupan</h2> <p><a href="https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcasopisrevizor.rs%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C66390be4a35149579b4908da0a4f7c2f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637833633753803014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=Z1IJZNwLKX4IGiG1lNQ%2BYr5Cxj12O4D5YteLWlzoGgQ%3D&amp;reserved=0">http://casopisrevizor.rs/</a></p> <p><a href="http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005">http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005</a><u> (do kraja 2021.)</u></p> <h2>Zastupljenost časopisa na listama za datu naučnu oblast</h2> <p>Kategorizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naučnih časopisa</p> <table> <tbody> <tr> <td width="89"> <p>Godina</p> </td> <td width="62"> <p>Kategorija</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2008</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2009</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2010</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2011</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2012</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2013</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2014</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2015</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2016</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2017</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2018</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2019</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2020</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2021</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Primena COPE Smernica</h2> <p>U svom radu, redakcija primenjuje Committee on Publication Ethics (COPE) Smernice (COPE Guidance) koje se bave osnovne politike i prakse koje su potrebni časopisima i izdavačima da bi se dostigli najviši standardi etike objavljivanja (COPE Guidance dostupne su na: https://publicationethics.org/).</p> <p> </p> <h1>Nadležnosti članova na funkcijama</h1> <p> </p> <h2>Opis rada glavnog urednika</h2> <p>Glavni urednik nadležan je za:</p> <ul> <li>Primarnu trijažu dostavljenih radova.</li> <li>Izbor kompetentnih recenzenata.</li> <li>Međusobnu anonimnost autora i recenzenata.</li> <li>Pregled lektorisanih tekstova.</li> <li>Konačan pregled teksta koji je pripremljen za štampu.</li> <li>Usklađenost forme časopisa sa odgovarajućom zakonskom i profesionalnom regulativom (Zakonska regulativa odnosi se na Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa).</li> <li>Stalno širenje baze recenzenata.</li> </ul> <h2>Opis zadataka Uređivačkog odbora</h2> <p>Članovi Uređivačkog odbora bave se izborom aktuelne tematike časopisa, učestvuju u procesu recenzije i u rešavanju spornih pitanja, ako se pojave.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora vode računa o usklađenosti procesa uređivanja i izdavanja časopisa sa nadležnom zakonskom i profesionalnom regulativom.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora izlažu se sukobu interesa ako su istovremeno članovi redakcija časopisa sa istom izdavačkom i tematskom koncepcijom, ako ti časopisi izlaze u Republici Srbiji.</p> <h2>Opis zadataka Izdavačkog saveta</h2> <p>Izdavački savet nadležan je za utvrđivanje delokruga tema i sadržaja časopisa i izdavačkih politika.</p> <p> </p> sr-RS@latin miroslav.milojevic@rsm.rs (Miroslav Milojević) office@rsm.rs (Miroslav Milojević) Thu, 04 May 2023 10:34:03 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 REČ UREDNIKA http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/111 <p>REČ UREDNIKA</p> Jozefina Beke-Trivunac Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/111 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 ULOGA RAČUNOVODSTVENOG FORENZIČARA U KRIVIČNOM POSTUPKU http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/112 <p>Nedostatak kvalitetne forenzičke analize finansijskih izveštaja i evidencija, kao rezultat nedostatka forenzičkih računovodstvenih stručnjaka i okvira za implementaciju, predstavlja realan problem u suprotstavljanju finansijskom kriminalu. Forenzičko računovodstvo može poslužiti kao potencijalno sredstvo za suzbijanje finansijskog kriminala i za identifikaciju i praćenje slučajeva finansijskog kriminala. U krivičnim postupcima računovodstveni forenzičar može imati različite uloge, počev od finansijskog forenzičara, veštaka, svedoka i stručnog savetnika. Cilj ovog rada je ukazivanje na značajnu ulogu računovodstvenog forenzičara u krivičnom postupku.</p> Bojan Janković , Snežana Knežević , Stefan Milojević Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/112 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 REVOLUCIJA U BUDUĆNOSTI KOD OTKRIĆA NOVIH LEKOVA: UPOTREBA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE OD STRANE INDUSTRIJSKIH DIVOVA I STUDIJA SLUČAJA KOMPANIJE http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/113 <p>Veštačka inteligencija (AI) je revolucionarno uticala na proces otkrivanja lekova omogućavajući istraživačima da analiziraju ogromne količine podataka i generišu uvide koje bi ljudima bilo teško da identifikuju. AI se koristi u različitim aplikacijama kao što su identifikacija cilja, skrining lekova, optimizacija lekova i dizajn i izvođenje kliničkih ispitivanja. To je dovelo do razvoja efikasnijih lekova i boljih ishoda za pacijente. Očekuje se da će se upotreba veštačke inteligencije u otkrivanju lekova povećati u narednim godinama. U ovom radu je data analiza 27 farmaceutskih giganata, zajedno sa studijom slučaja kompanije Abbvie Inc. o njihovoj upotrebi veštač- ke inteligencije u farmaceutskoj industriji.</p> Milorad Stamenović Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/113 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/114 <p>U ovom radu razmatraju se implikacije ekologije i održivosti na finansijske izveštaje sastavljene u skladu sa MSFI. Računovodstveni standardi finansijskog izveštavanja obuhvataju aktivnosti i metode kojima se priznaju, vrednuju, prikazuju i obelodanjuju ekonomski, socijalni i ekološki uticaji na održivost privrednog subjekta. Cilj rada je identifikovanje računovodstvene regulative koja uvažava rizike od klimatskih promena. Istraživanja dostupne literature pokazuju da rizik od klimatskih promena sve više utiče na investicione odluke, kreiranje finansijskih rizika, i istovremeno pruža i nove prilike privrednim subjektima.</p> Kosana Vićentijević , Vesna Marković Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/114 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 SAVREMENE TENDENCIJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SRBIJI http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/115 <p>Svake godine stopa zaposlenosti u Srbiji raste, i uporedo sa njom i broj povreda na radu. Ulaganje u bezbednost predstavlja trošak za poslodavce, dok zaposlenima usporava dinamiku rada, pa se zato često marginalizuje. U ovom radu data je analiza propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji i uporedna analiza podataka o broju povreda na radu u Srbiji i jednom broju evropskih zemalja i primeri dobre prakse, kao preporuka za unapređenje mera preventivne zaštite na radu.</p> Aleksandra Stojkov Pavlović Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/115 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 ADMINISTRATIVNA KORUPCIJA I MOGUĆNOSTI EKONOMSKE REFORME – SLUČAJ LIBIJE http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/116 <p>Proces ekonomske reforme zahteva rasvetljavanje pitanja administrativne korupcije kao preduslova za osiguranje uspeha reformskog procesa. Zemlje koje žele da reformišu svoju ekonomiju neće to učiniti sve dok postoji rasprostranjena korupcija koja podriva standarde poštovanja moralnih i pravnih pravila i dovodi do povećanja neformalnih aktivnosti na svim ekonomskim lokacijama. To dovodi do ograničenja efikasnosti države u postizanju cilja ekonomskih reformi predstavljenih u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji.</p> Faraj Tumi , Ziad Alhashmi , Mohsen Elsaraiti , Fathi Beleed M. Ghanem, Abubakr Ali Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/116 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 ZNAČAJ EFIKASNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE NA PERFORMANSE ZAPOSLENIH http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/117 <p>Prisutnost efikasne poslovne komunikacije, kako interne, tako i eksterne, ima veliki značaj za organizaciju. Predmet ovog istraživanja odnosi se na značaj efikasne poslovne komunikacije na performanse zaposlenih, odnosno na internu komunikaciju. Cilj istraživanja je da se ukaže na doprinos efikasne poslovne komunikacije u organizaciji. Rezultati rada upućuju na važnost razvijanja veština koje dovode do tzv. efikasne poslovne komunikacije, kako bi zahvaljujući tome učinak zaposlenih i njihovo zadovoljstvo poslom doveli do postizanja ciljeva i misije organizacije.</p> Aleksandra Perović Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/117 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 PROFESIONALNO PROSUĐIVANJE U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/118 <p>Cilj rada je da analizira uticaj profesionalnog prosuđivanja i ukaže na njegovu ulogu i značaj kod sastavljanja i prezentacije finansijskih izveštaja. U radu su navedene oblasti sadržane u Konceptualnom okviru finansijskog izveštavanja i odabranim MRS/MSFI u kojima je naglašen značaj prosuđivanja. Kako profesionalno prosuđivanje ima centralnu ulogu pri sastavljanju i prezentovanju finansijskih izveštaja, potrebno je podsticati formalizaciju pristupa u određivanju najpogodnijeg metoda izbora indikatora za priznavanje, prestanak priznavanja i vrednovanje bilansnih elemenata.</p> Jelena Krpić Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/118 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 BENEISHOV M-SCORE MODEL U FUNKCIJI DETEKCIJE MANIPULACIJA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/119 <p>Financijski izvještaji treba da budu sastavljeni u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, odnosno u skladu sa odgovarajućim načelima i principima. Međutim, financijsko izvje- štavanje podložno je manipulacijama i nezakonitim radnjama, što za posljedicu ima zamagljene ili falsifikovane izvještaje. Sve mjere koje su namjerno sprovedene sa ciljem da se ne prikaže prava financijska i prinosna snaga poslovnog subjekta mogu da se nazovu „kreativnim računovodstvom“. Jedan od najčešće kori- šćenih modela za razotkrivanje manipulativnog ponašanja poduzeća u segmentu financijskih rezultata jeste Beneishov M-score model.</p> Mehmed Budić Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/119 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 KAKO SMO OSNIVALI UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/120 <p>Osnivanje Udruženja internih revizora Srbije kao afilijacije Instituta internih revizora (IIA) bio je svojevrstan projekat koji se, podstaknut potrebama profesije i i uz podršku iz međunarodnog okruženja, realizovao zahvaljujući ogromnom entuzijazmu i dobrovoljnom radu profesionalaca iz interne revizije. Kvalitet rada svih učesnika u ovom projektu doprineo je da Udruženje u relativno kratkom roku postane punopravni član IIA.</p> Jozefina Beke-Trivunac Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/120 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 NACRT GLOBALNIH STANDARDA INTERNE REVIZIJE™ – NA JAVNOJ RASPRAVI http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/121 <p>Nakon opsežnog istraživanja i angažovanja praktičara interne revizije i internih i eksternih interesnih strana, Međunarodni odbor za standarde interne revizije (IIASB) Instituta internih revizora (IIA) objavio je nacrt novopredloženih standarda. Promene su u potpunosti transformisale Standarde. Oni su toliko opsežni da Standardi čak imaju i novo ime, Globalni standardi interne revizije™.</p> Jozefina Beke-Trivunac Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/121 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200 ANALIZA OBLIKA FINANSIRANJA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/122 <p>Prikaz monografije</p> Vesna Paraušić Sva prava zadržana (c) 2023 http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor/article/view/122 Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200