REVIZOR: Obaveštenja http://casopisrevizor.rs/index.php/revizor <p>Politike uređivanja časopisa</p> <h2>Identifikacioni podaci</h2> <p>ISSN (Štampano izdanje) 1450-7005</p> <p>ISSN (Online) 2620-1461</p> <p>CIP katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd.</p> <p>UDK 657(497.11)</p> <p>COBISS.SR ID 140584199</p> <p>Godina XXVI * broj 1, 2, 3 ili 4/2023 (101 broj … od osnivanja)</p> <p>Svakom naučnom radu primljenom za objavljivanje u časopisu REVIZOR dodeljuje se DOI broj i međunarodni standardni UKD broj.</p> <h2>Osnovne informacije o časopisu</h2> <p>Časopis Revizor izlazi od 1997. godine, kada je Institut za ekonomiku i finansije, na predlog grupe entuzijasta okuplјenih oko profesora Stanoja Vukića odlučila je da formira časopis u kome bi se publikovali radovi koji šire prostor saznanja i analizira praksu.</p> <p>Prvi urednik časopisa bio je prof. dr Stanoje Vukić u periodu 1998.-2005. Uređivački odbor časopisa čine eminentni eksperti iz različitih oblasti za koju se časopis opredelio da pokriva prilozima. Uređivački odbor čine srpski, regionalni i internacionalni članovi. Časopis ima Izdavački savet, kome je predsednik prof. dr Pavle Bogetić, istaknuta ličnost iz javnog života i eminentni pisac na teme iz socijalnog i ekonomskog života. Funkcija Saveta je vođenje politike časopisa Revizor.</p> <p>Časopis pretežno pokriva oblast društvenih nauka, a izuzetno i neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva i interne i eksterne revizije. Uže naučne oblasti su obuhvataju računovodstvo i reviziju, poslovne finansije i bankarstvo, javne finansije i poresku politiku, upravlјanje informacionim tehnologijama, menadžment i slično. Nјegovo težište, sudeći po danas objavlјenih prilozima, su teme iz oblasti finansijskog izveštavanja i kompleksa finansijskih i računovodstvenih tema.</p> <p>Od svog osnivanja 1998. godine, do danas, časopis izlazi četiri puta godišnje, odnosno kvartalno. Časopis se publikuje u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je u otvorenom pristupu.</p> <h2>Naučna politika časopisa</h2> <p>Časopis REVIZOR pretežno objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka, a izuzetno iz neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva, eksterne revizije interne revizije, upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i sličnih tema. Navedene teme mogu da se obrađuju sa stanovišta mikro i makro ekonomije (jer unapređuju procenu rizika iz okruženja), i sa različitim pristupom, kao što su upravljanje organizacijom, menadžment, odgovornosti prema društvenoj zajednici, odgovornosti prema prirodnom okruženju, i slično. Računovodstvo je nerazdvojno vezano sa svakim oblikom organizacije, u svim delatnostima i svim oblicima svojine, tako da je tema o svakoj od njih pokrivena naučnom politikom časopisa.</p> <h2>Uređivačke politike</h2> <p>Uređivačke politike časopisa usklađene su sa Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS“ broj 159 od 30. decembra 2020.).</p> <p>Uputstvo za autore navodi se u svakom broju časopisa.</p> <p>Časopis objavljuje originalne naučne i pregledne naučne radove i stručne radove koji su dobili pozitivna mišljenja recenzenata. Svaki autor snosi moralnu i etičku odgovornost za podatke objavljene u radu.</p> <p>Glavni urednik i članovi uredništva dužni su da preduzmu sve razumne mere da recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom. Spisak recenzenata se daju u prvom broju časopisa iz svake kalendarske godine. Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave glavnom uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa, pri čemu vode brigu o stvarnom naučnom doprinosu i originalnosti rukopisa.</p> <p>Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik časopisa.</p> <h2>Izdavački savet</h2> <p>Bogetić, dr Pavle, Profesor emeritus Ekonomskog fakulteta Podgorica.</p> <p>Beke-Trivunac, dr Jozefina, Naučni saradnik, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Knežević, dr Snežana, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.</p> <p>Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak procenitelj vrednosti imovine i kapitala. Suosnivač RSM Serbia, RSM Serbia d.o.o. Beograd.</p> <p>Muminović, dr Saša, AquafilSLO d.o.o. Ljubljana (SLO) i AquafilCRO d.o.o. Oroslavje (CRO).</p> <p>Paszek, dr Zbigniew, Doktor ekonomskih nauka u oblasti statistike, Krakovska akademija „Andrej Frič Modževski“, Počasni doktor Univerziteta u Kragujevcu.</p> <p>Popović, dr Dejan, Redovni profesor, Pravni fakultet Beograd.</p> <p>Svičević, Stanimirka, RSM Serbia d.o.o. Beograd.</p> <p>Filipović, dr Milovan, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit, Beograd.</p> <p>Vasiljević, dr Mirko, Redovni professor (u penziji), Pravni fakultet Beograd.</p> <p>Vukelić, dr Gordana, Redovni profesor, Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.</p> <p> </p> <h2>Uređivački odbor</h2> <p>Andrić, dr Mirko, Redovni professor, Ekonomski fakultet Subotica, Subotica.</p> <p>Aničić, dr Anđelka, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak ”, Beograd.</p> <p>Anufrijev, dr Ana, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Čačak".</p> <p>Babić, dr Zoran, Vanredni profesor, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.</p> <p>Barjaktarović, dr Miljana, Redovni professor, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.</p> <p>Beke-Trivunac, dr Jozefina, Naučni saradnik, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Bogićević, dr Jasmina, Vanredni profesor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.</p> <p>Bonić, dr Ljiljana, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Niš, Niš</p> <p>Deđanski, dr Stevica, Vanredni profesor, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.</p> <p>Denić, dr Nebojša, Vanredni profesor, Univerzitet u Prištini, Prirodno matematički fakultet, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.</p> <p>Domanović, dr Violeta, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.</p> <p>Grujić Vučkovski, dr Biljana, Istraživač saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.</p> <p>Jeremić, dr Nebojša, Ovlašćeni interni revizor, Telekom Srbija, Beograd.</p> <p>Joksimović, dr Marijana, Redovni professor, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Krpić, dr Jelena, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit d.o.o., Beograd.</p> <p>Krstić, dr Miloš, Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš.</p> <p>Ljubisavljević, dr Snežana, Redovni professor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.</p> <p>Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak, procenitelj vrednosti imovine i kapitala, suosnivač RSM Serbia, RSM Advisory, Beograd.</p> <p>Milojević, dr Radenko, Redovni professor, Ekonomski fakultet Niš, Niš.</p> <p>Negovanović, dr Milan, Urednik povremenih publikacija i organizator stručnog usavršavanja, Privredni savetnik, Beograd.</p> <p>Peković, dr Drinka, docent, ALFA BK Univerzitet, Beograd.</p> <p>Polić, dr Stanislav, Profesor, ICTT, Beograd.</p> <p>Raičević, dr Božidar, Redovni profesor (u penziji), Beograd.</p> <p>Ristanović, dr Vladimir, Istraživača saradnik, Institut za evropske studije, Beograd.</p> <p>Slović, dr Dragoslav, Registrovani sudski veštak, Confida Finodit, Beograd.</p> <p>Stamenović, dr Milorad, Research Fellow (Health economics/Public Health), Inventis CTC, Francois Grosso 7, Nice, France.</p> <p>Stanišić, dr Mile, Vanredni profesor, Univerzitet Singidunum, Beograd.</p> <p>Stanišić, dr Milovan, Redovni professor, Univerzitet Singidunum, Beograd.</p> <p>Tepavac, dr Rajko, Redovni professor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, Novi Sad.</p> <p>Vićentijević, dr Kosana, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola Valjevo.</p> <p>Živkov, dr Dejan, Istraživač saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.</p> <p>Živkov, dr Emil, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, „Transnafta“ A.D. Pančevo.</p> <p> </p> <p>Predsednik Izdavačkog saveta</p> <p>dr Pavle M. Bogetić</p> <p> </p> <p>Glavni i odgovorni urednik</p> <p>dr Jozefina Beke Trivunac</p> <p> </p> <p>Zamenik glavnog urednika</p> <p>dr Rajko Tepavac</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast računovodstva</p> <p>dr Snežana Knežević</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast finansija</p> <p>dr Marijana Joksimović</p> <p> </p> <p>Urednik za oblast interne revizije</p> <p>dr Nebojša Jeremić</p> <p> </p> <p>Lektor</p> <p>Marija Rodić</p> <p> </p> <p>Tehnički urednik</p> <p>Branimir Trošić</p> <p> </p> <h2>Izdavač - suizdavači</h2> <p>Naučno društvo Srbije za računovodstvo i reviziju (<a href="http://www.ndsrr.org">www.ndsrr.org</a>)</p> <p>RSM ADVISORY (<a href="http://www.rsm.rs">www.rsm.rs</a>)</p> <p> </p> <h2>Adresa redakcije</h2> <p>RSM ADVISORY</p> <p>Bulevar Mihajla Pupina 10 B/1</p> <p>11070 Beograd</p> <p>tel. 011/311-32-15</p> <p>fax: 011/2140-046</p> <p><a href="http://www.rsm.rs">www.rsm.rs</a></p> <p>revizor@rsm.rs</p> <p> </p> <p>RSM ADVISORY pruža finansijsku i logističku podršku časopisu.</p> <p> </p> <h2>Internet adrese na kojima je časopis dostupan</h2> <p><a href="https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcasopisrevizor.rs%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C66390be4a35149579b4908da0a4f7c2f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637833633753803014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=Z1IJZNwLKX4IGiG1lNQ%2BYr5Cxj12O4D5YteLWlzoGgQ%3D&amp;reserved=0">http://casopisrevizor.rs/</a></p> <p><a href="http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005">http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005</a><u> (do kraja 2021.)</u></p> <h2>Zastupljenost časopisa na listama za datu naučnu oblast</h2> <p>Kategorizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naučnih časopisa</p> <table> <tbody> <tr> <td width="89"> <p>Godina</p> </td> <td width="62"> <p>Kategorija</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2008</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2009</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2010</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2011</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2012</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2013</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2014</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2015</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2016</p> </td> <td width="62"> <p>M51</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2017</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2018</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2019</p> </td> <td width="62"> <p>M52</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2020</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> <tr> <td width="89"> <p>2021</p> </td> <td width="62"> <p>M53</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Primena COPE Smernica</h2> <p>U svom radu, redakcija primenjuje Committee on Publication Ethics (COPE) Smernice (COPE Guidance) koje se bave osnovne politike i prakse koje su potrebni časopisima i izdavačima da bi se dostigli najviši standardi etike objavljivanja (COPE Guidance dostupne su na: https://publicationethics.org/).</p> <p> </p> <h1>Nadležnosti članova na funkcijama</h1> <p> </p> <h2>Opis rada glavnog urednika</h2> <p>Glavni urednik nadležan je za:</p> <ul> <li>Primarnu trijažu dostavljenih radova.</li> <li>Izbor kompetentnih recenzenata.</li> <li>Međusobnu anonimnost autora i recenzenata.</li> <li>Pregled lektorisanih tekstova.</li> <li>Konačan pregled teksta koji je pripremljen za štampu.</li> <li>Usklađenost forme časopisa sa odgovarajućom zakonskom i profesionalnom regulativom (Zakonska regulativa odnosi se na Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa).</li> <li>Stalno širenje baze recenzenata.</li> </ul> <h2>Opis zadataka Uređivačkog odbora</h2> <p>Članovi Uređivačkog odbora bave se izborom aktuelne tematike časopisa, učestvuju u procesu recenzije i u rešavanju spornih pitanja, ako se pojave.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora vode računa o usklađenosti procesa uređivanja i izdavanja časopisa sa nadležnom zakonskom i profesionalnom regulativom.</p> <p>Članovi Uređivačkog odbora izlažu se sukobu interesa ako su istovremeno članovi redakcija časopisa sa istom izdavačkom i tematskom koncepcijom, ako ti časopisi izlaze u Republici Srbiji.</p> <h2>Opis zadataka Izdavačkog saveta</h2> <p>Izdavački savet nadležan je za utvrđivanje delokruga tema i sadržaja časopisa i izdavačkih politika.</p> <p> </p> sr-RS@latin Fri, 25 Feb 2022 07:42:49 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60