Časopis uređuju

Izdavački savet

Bogetić, dr Pavle, Profesor emeritus Ekonomskog fakulteta Podgorica.

Beke-Trivunac, dr Jozefina, Naučni saradnik, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Knežević, dr Snežana, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.

Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak procenitelj vrednosti imovine i kapitala. Suosnivač RSM Serbia, RSM Serbia d.o.o. Beograd.

Muminović, dr Saša, AquafilSLO d.o.o. Ljubljana (SLO) i AquafilCRO d.o.o. Oroslavje (CRO).

Paszek, dr Zbigniew, Doktor ekonomskih nauka u oblasti statistike, Krakovska akademija „Andrej Frič Modževski“, Počasni doktor Univerziteta u Kragujevcu.

Popović, dr Dejan, Redovni profesor, Pravni fakultet Beograd.

Svičević, Stanimirka, RSM Serbia d.o.o. Beograd.

Filipović, dr Milovan, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit, Beograd.

Vasiljević, dr Mirko, Redovni professor (u penziji), Pravni fakultet Beograd.

Vukelić, dr Gordana, Redovni profesor, Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.

 

Uređivački odbor

Andrić, dr Mirko, Redovni professor, Ekonomski fakultet Subotica, Subotica.

Aničić, dr Anđelka, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak ”, Beograd.

Anufrijev, dr Ana, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna  škola  strukovnih studija "Čačak".

Babić, dr Zoran, Vanredni profesor, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.

Barjaktarović, dr Miljana, Redovni professor, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.

Beke-Trivunac, dr Jozefina, Naučni saradnik, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Bogićević, dr Jasmina, Vanredni profesor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.

Bonić, dr Ljiljana, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Niš, Niš

Deđanski, dr Stevica, Vanredni profesor, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Denić, dr Nebojša, Vanredni profesor, Univerzitet u Prištini, Prirodno matematički fakultet, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Domanović, dr Violeta, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.

Grujić Vučkovski, dr Biljana, Istraživač saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.

Jeremić, dr Nebojša, Ovlašćeni interni revizor, Telekom Srbija, Beograd.

Joksimović, dr Marijana, Redovni professor, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Krpić, dr Jelena, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit d.o.o., Beograd.

Krstić, dr Miloš, Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš.

Ljubisavljević, dr Snežana, Redovni professor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.

Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak, procenitelj vrednosti imovine i kapitala, suosnivač RSM Serbia, RSM Advisory, Beograd.

Milojević, dr Radenko, Redovni professor, Ekonomski fakultet Niš, Niš.

Negovanović, dr Milan, Urednik povremenih publikacija i organizator stručnog usavršavanja, Privredni savetnik, Beograd.

Peković, dr Drinka, docent, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Polić, dr Stanislav, Profesor, ICTT, Beograd.

Raičević, dr Božidar, Redovni profesor (u penziji), Beograd.

Ristanović, dr Vladimir, Istraživača saradnik, Institut za evropske studije, Beograd.

Slović, dr Dragoslav, Registrovani sudski veštak, Confida Finodit, Beograd.

Stamenović, dr Milorad, Research Fellow (Health economics/Public Health), Inventis CTC, Francois Grosso 7, Nice, France.

Stanišić, dr Mile, Vanredni profesor, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Stanišić, dr Milovan, Redovni professor, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Tepavac, dr Rajko, Redovni professor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, Novi Sad.

Vićentijević, dr Kosana, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola Valjevo.

Živkov, dr Dejan, Istraživač saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Živkov, dr Emil, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, „Transnafta“ A.D. Pančevo.

 

Predsednik Izdavačkog saveta

dr Pavle M. Bogetić

 

Glavni i odgovorni urednik

dr Jozefina Beke Trivunac

 

Zamenik glavnog urednika

dr Rajko Tepavac

 

Urednik za oblast računovodstva

dr Snežana Knežević

 

Urednik za oblast finansija

dr Marijana Joksimović

 

Urednik za oblast interne revizije

dr Nebojša Jeremić

 

Lektor

Marija Rodić

 

Tehnički urednik

Branimir Trošić