O časopisu

Politike uređivanja časopisa i naučna politika

Identifikacioni podaci

ISSN (Štampano izdanje) 1450-7005

ISSN (Online) 2620-1461

CIP katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd.

UDK 657(497.11)

COBISS.SR ID 140584199

Godina XXVI * broj 1, 2, 3 ili 4/2023 (101 broj … od osnivanja)

Svakom naučnom radu primljenom za objavljivanje u časopisu REVIZOR dodeljuje se DOI broj i međunarodni standardni UKD broj.

Osnovne informacije o časopisu

Časopis Revizor izlazi od 1997. godine, kada je Institut za ekonomiku i finansije, na predlog grupe entuzijasta okuplјenih oko profesora Stanoja Vukića odlučio da formira časopis u kome bi se publikovali radovi koji šire prostor saznanja i analizira praksu.

Prvi urednik časopisa bio je prof. dr Stanoje Vukić u periodu 1998.-2005. Uređivački odbor časopisa čine eminentni eksperti iz različitih oblasti za koju se časopis opredelio da pokriva prilozima. Uređivački odbor čine srpski, regionalni i internacionalni članovi.  Funkcija Saveta je vođenje politike časopisa Revizor.

Od svog osnivanja 1998. godine, do danas, časopis izlazi četiri puta godišnje, odnosno kvartalno. Časopis se publikuje u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je u otvorenom pristupu.

Naučna politika časopisa

Časopis REVIZOR pretežno objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka, a izuzetno iz neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva, eksterne revizije interne revizije, upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i sličnih tema. Navedene teme mogu da se obrađuju sa stanovišta mikro i makro ekonomije (jer unapređuju procenu rizika iz okruženja), i sa različitim pristupom, kao što su upravljanje organizacijom, menadžment, komunikacija, odgovornosti prema društvenoj zajednici, odgovornosti prema prirodnom okruženju, i slično. Računovodstvo je nerazdvojno vezano sa svakim oblikom organizacije, u svim delatnostima i svim oblicima svojine, tako da je tema o svakoj od njih pokrivena naučnom politikom časopisa.

Uređivačke politike

Uređivačke politike časopisa usklađene su sa Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS“ broj 159 od 30. decembra 2020.).

Uputstvo za autore navodi se u svakom broju časopisa.

Časopis objavljuje originalne naučne i pregledne naučne radove i stručne radove koji su dobili pozitivna mišljenja recenzenata. Svaki autor snosi moralnu i etičku odgovornost za podatke objavljene u radu.

Glavni urednik i članovi uredništva dužni su da preduzmu sve razumne mere da recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom. Spisak recenzenata se daju u prvom broju časopisa iz svake kalendarske godine.

Recenzenti su dužni da stručno i u zadatim rokovima dostave glavnom uredniku ocenu vrednosti i tačnosti istraživanja. Sve vrste naučnih i stručnih radova značajano doprinose vrednosti časopisa.

 

Lektori

Marija Rodić

Aleksandar Gubaš

 

Tehnički urednik

Branimir Trošić

 

Izdavač

Naučno društvo za upravljanje organizacijama

Josifa Marinkovića 2a

Beograd

Adresa redakcije

Naučno društvo za upravljanje organizacijama

Josifa Marinkovića 2A

Beograd (Savski venac)

Telefon +38163278095

E-mejl: jozefina.beke@live.com

E-mejl: casopisrevizor@outlook.com

 

Internet adrese na kojima je časopis dostupan

http://casopisrevizor.rs/

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005 (do kraja 2021.)

Zastupljenost časopisa na listama za datu naučnu oblast

Kategorizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naučnih časopisa

Godina

Kategorija

2008

M52

2009

M52

2010

M52

2011

M52

2012

M52

2013

M51

2014

M51

2015

M51

2016

M51

2017

M53

2018

M53

2019

M52

2020

M53

2021

M53

2022

M53

2023

M53

Primena COPE Smernica

U svom radu, redakcija primenjuje Committee on Publication Ethics (COPE) Smernice (COPE Guidance) koje se bave osnovne politike i prakse koje su potrebni časopisima i izdavačima da bi se dostigli najviši standardi etike objavljivanja (COPE Guidance dostupne su na: https://publicationethics.org/).

 

Nadležnosti članova na funkcijama

Opis rada glavnog urednika

Glavni urednik nadležan je za:

  • Primarnu trijažu dostavljenih radova.
  • Izbor kompetentnih recenzenata.
  • Međusobnu anonimnost autora i recenzenata.
  • Pregled lektorisanih tekstova.
  • Konačan pregled teksta koji je pripremljen za štampu.
  • Usklađenost forme časopisa sa odgovarajućom zakonskom i profesionalnom regulativom (Zakonska regulativa odnosi se na Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa).
  • Stalno širenje baze recenzenata.

Opis zadataka Uređivačkog odbora

Članovi Uređivačkog odbora bave se izborom aktuelne tematike časopisa, učestvuju u procesu recenzije i u rešavanju spornih pitanja, ako se pojave.

Članovi Uređivačkog odbora vode računa o usklađenosti procesa uređivanja i izdavanja časopisa sa nadležnom zakonskom i profesionalnom regulativom.

Članovi Uređivačkog odbora izlažu se sukobu interesa ako su istovremeno članovi redakcija časopisa sa istom izdavačkom i tematskom koncepcijom, ako ti časopisi izlaze u Republici Srbiji.

Opis zadataka Izdavačkog saveta

Izdavački savet nadležan je za utvrđivanje delokruga tema i sadržaja časopisa i izdavačkih politika.