O časopisu

Politike uređivanja časopisa

Identifikacioni podaci

ISSN (Štampano izdanje) 1450-7005

ISSN (Online) 2620-1461

CIP katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd.

UDK 657(497.11)

COBISS.SR ID 140584199

Godina XXVI * broj 1, 2, 3 ili 4/2023 (101 broj … od osnivanja)

Svakom naučnom radu primljenom za objavljivanje u časopisu REVIZOR dodeljuje se DOI broj i međunarodni standardni UKD broj.

Osnovne informacije o časopisu

Časopis Revizor izlazi od 1997. godine, kada je Institut za ekonomiku i finansije, na predlog grupe entuzijasta okuplјenih oko profesora Stanoja Vukića odlučila je da formira časopis u kome bi se publikovali radovi koji šire prostor saznanja i analizira praksu.

Prvi urednik časopisa bio je prof. dr Stanoje Vukić u periodu 1998.-2005. Uređivački odbor časopisa čine eminentni eksperti iz različitih oblasti za koju se časopis opredelio da pokriva prilozima. Uređivački odbor čine srpski, regionalni i internacionalni članovi. Časopis ima Izdavački savet, kome je predsednik prof. dr Pavle Bogetić, istaknuta ličnost iz javnog života i eminentni pisac na teme iz socijalnog i ekonomskog života. Funkcija Saveta je vođenje politike časopisa Revizor.

Časopis pretežno pokriva oblast društvenih nauka, a izuzetno i neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva i interne i eksterne revizije. Uže naučne oblasti su obuhvataju računovodstvo i reviziju, poslovne finansije i bankarstvo, javne finansije i poresku politiku, upravlјanje informacionim tehnologijama, menadžment i slično. Nјegovo težište, sudeći po danas objavlјenih prilozima, su teme iz oblasti finansijskog izveštavanja i kompleksa finansijskih i računovodstvenih tema.

Od svog osnivanja 1998. godine, do danas, časopis izlazi četiri puta godišnje, odnosno kvartalno. Časopis se publikuje u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je u otvorenom pristupu.

Naučna politika časopisa

Časopis REVIZOR pretežno objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka, a izuzetno iz neke druge naučne oblasti, ako je tema rada povezana sa tematikom računovodstva, eksterne revizije interne revizije, upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i sličnih tema. Navedene teme mogu da se obrađuju sa stanovišta mikro i makro ekonomije (jer unapređuju procenu rizika iz okruženja), i sa različitim pristupom, kao što su upravljanje organizacijom, menadžment, odgovornosti prema društvenoj zajednici, odgovornosti prema prirodnom okruženju, i slično. Računovodstvo je nerazdvojno vezano sa svakim oblikom organizacije, u svim delatnostima i svim oblicima svojine, tako da je tema o svakoj od njih pokrivena naučnom politikom časopisa.

Uređivačke politike

Uređivačke politike časopisa usklađene su sa Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS“ broj 159 od 30. decembra 2020.).

Uputstvo za autore navodi se u svakom broju časopisa.

Časopis objavljuje originalne naučne i pregledne naučne radove i stručne radove koji su dobili pozitivna mišljenja recenzenata. Svaki autor snosi moralnu i etičku odgovornost za podatke objavljene u radu.

Glavni urednik i članovi uredništva dužni su da preduzmu sve razumne mere da recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu sa procedurom. Spisak recenzenata se daju u prvom broju časopisa iz svake kalendarske godine. Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave glavnom uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa, pri čemu vode brigu o stvarnom naučnom doprinosu i originalnosti rukopisa.

Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik časopisa.

Izdavački savet

Bogetić, dr Pavle, Profesor emeritus Ekonomskog fakulteta Podgorica.

Beke-Trivunac, dr Jozefina, Naučni saradnik, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Knežević, dr Snežana, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka.

Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak procenitelj vrednosti imovine i kapitala. Suosnivač RSM Serbia, RSM Serbia d.o.o. Beograd.

Muminović, dr Saša, AquafilSLO d.o.o. Ljubljana (SLO) i AquafilCRO d.o.o. Oroslavje (CRO).

Paszek, dr Zbigniew, Doktor ekonomskih nauka u oblasti statistike, Krakovska akademija „Andrej Frič Modževski“, Počasni doktor Univerziteta u Kragujevcu.

Popović, dr Dejan, Redovni profesor, Pravni fakultet Beograd.

Svičević, Stanimirka, RSM Serbia d.o.o. Beograd.

Filipović, dr Milovan, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit, Beograd.

Vasiljević, dr Mirko, Redovni professor (u penziji), Pravni fakultet Beograd.

Vukelić, dr Gordana, Redovni profesor, Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.

 

Uređivački odbor

Andrić, dr Mirko, Redovni professor, Ekonomski fakultet Subotica, Subotica.

Aničić, dr Anđelka, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak ”, Beograd.

Anufrijev, dr Ana, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna  škola  strukovnih studija "Čačak".

Babić, dr Zoran, Vanredni profesor, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka.

Barjaktarović, dr Miljana, Redovni professor, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.

Beke-Trivunac, dr Jozefina, Naučni saradnik, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Bogićević, dr Jasmina, Vanredni profesor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.

Bonić, dr Ljiljana, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Niš, Niš

Deđanski, dr Stevica, Vanredni profesor, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Denić, dr Nebojša, Vanredni profesor, Univerzitet u Prištini, Prirodno matematički fakultet, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Domanović, dr Violeta, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.

Grujić Vučkovski, dr Biljana, Istraživač saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.

Jeremić, dr Nebojša, Ovlašćeni interni revizor, Telekom Srbija, Beograd.

Joksimović, dr Marijana, Redovni professor, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Krpić, dr Jelena, Licencirani ovlašćeni revizor, EuroAudit d.o.o., Beograd.

Krstić, dr Miloš, Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš.

Ljubisavljević, dr Snežana, Redovni professor, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac.

Milojević, dr Miroslav, Licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak, procenitelj vrednosti imovine i kapitala, suosnivač RSM Serbia, RSM Advisory, Beograd.

Milojević, dr Radenko, Redovni professor, Ekonomski fakultet Niš, Niš.

Negovanović, dr Milan, Urednik povremenih publikacija i organizator stručnog usavršavanja, Privredni savetnik, Beograd.

Peković, dr Drinka, docent, ALFA BK Univerzitet, Beograd.

Polić, dr Stanislav, Profesor, ICTT, Beograd.

Raičević, dr Božidar, Redovni profesor (u penziji), Beograd.

Ristanović, dr Vladimir, Istraživača saradnik, Institut za evropske studije, Beograd.

Slović, dr Dragoslav, Registrovani sudski veštak, Confida Finodit, Beograd.

Stamenović, dr Milorad, Research Fellow (Health economics/Public Health), Inventis CTC, Francois Grosso 7, Nice, France.

Stanišić, dr Mile, Vanredni profesor, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Stanišić, dr Milovan, Redovni professor, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Tepavac, dr Rajko, Redovni professor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, Novi Sad.

Vićentijević, dr Kosana, Profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola Valjevo.

Živkov, dr Dejan, Istraživač saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Živkov, dr Emil, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, „Transnafta“ A.D. Pančevo.

 

Predsednik Izdavačkog saveta

dr Pavle M. Bogetić

 

Glavni i odgovorni urednik

dr Jozefina Beke Trivunac

 

Zamenik glavnog urednika

dr Rajko Tepavac

 

Urednik za oblast računovodstva

dr Snežana Knežević

 

Urednik za oblast finansija

dr Marijana Joksimović

 

Urednik za oblast interne revizije

dr Nebojša Jeremić

 

Lektor

Marija Rodić

 

Tehnički urednik

Branimir Trošić

 

Izdavač - suizdavači

Naučno društvo Srbije za računovodstvo i reviziju (www.ndsrr.org)

RSM ADVISORY (www.rsm.rs)

 

Adresa redakcije

RSM ADVISORY

Bulevar Mihajla Pupina 10 B/1

11070 Beograd

tel. 011/311-32-15

fax: 011/2140-046

www.rsm.rs

revizor@rsm.rs

 

RSM ADVISORY pruža finansijsku i logističku podršku časopisu.

 

Internet adrese na kojima je časopis dostupan

http://casopisrevizor.rs/

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1450-7005 (do kraja 2021.)

Zastupljenost časopisa na listama za datu naučnu oblast

Kategorizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naučnih časopisa

Godina

Kategorija

2008

M52

2009

M52

2010

M52

2011

M52

2012

M52

2013

M51

2014

M51

2015

M51

2016

M51

2017

M53

2018

M53

2019

M52

2020

M53

2021

M53

 

Primena COPE Smernica

U svom radu, redakcija primenjuje Committee on Publication Ethics (COPE) Smernice (COPE Guidance) koje se bave osnovne politike i prakse koje su potrebni časopisima i izdavačima da bi se dostigli najviši standardi etike objavljivanja (COPE Guidance dostupne su na: https://publicationethics.org/).

 

Nadležnosti članova na funkcijama

 

Opis rada glavnog urednika

Glavni urednik nadležan je za:

  • Primarnu trijažu dostavljenih radova.
  • Izbor kompetentnih recenzenata.
  • Međusobnu anonimnost autora i recenzenata.
  • Pregled lektorisanih tekstova.
  • Konačan pregled teksta koji je pripremljen za štampu.
  • Usklađenost forme časopisa sa odgovarajućom zakonskom i profesionalnom regulativom (Zakonska regulativa odnosi se na Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa).
  • Stalno širenje baze recenzenata.

Opis zadataka Uređivačkog odbora

Članovi Uređivačkog odbora bave se izborom aktuelne tematike časopisa, učestvuju u procesu recenzije i u rešavanju spornih pitanja, ako se pojave.

Članovi Uređivačkog odbora vode računa o usklađenosti procesa uređivanja i izdavanja časopisa sa nadležnom zakonskom i profesionalnom regulativom.

Članovi Uređivačkog odbora izlažu se sukobu interesa ako su istovremeno članovi redakcija časopisa sa istom izdavačkom i tematskom koncepcijom, ako ti časopisi izlaze u Republici Srbiji.

Opis zadataka Izdavačkog saveta

Izdavački savet nadležan je za utvrđivanje delokruga tema i sadržaja časopisa i izdavačkih politika.